Vlerëso njohuritë mbi Sigurinë Kibernetike dhe Mbrojtjen e të Dhënave

1. Gjatë regjistrimit në një dyqan online, ku duhet të specifikoni të dhënat tuaja personale, zgjidhni veprimet e duhura që duhet të kryheni:

2. Si mund t’i mbroni të dhënat tuaja kur jeni në një vend publik?

3. SJu moret një mesazh nga miqtë tuaj me linkun http://tiny.cc/20uzas. Cila nga metodat e mëposhtme për verifikimin e linkut është më e rrezikshme?

4. Cilat nga aplikacionet të cilat janë online në faqe jozyrtare të aplikacioneve mobile mund të instalohen?

5. Aftësia për të klasifikuar llojin e virusit do t’ju ndihmojë: